کلمات مکنونه فارسی – فقره هفتاد و سوم

کلمات مکنونه
کلمات مکنونه فارسی – فقره هفتاد و سوم
مرداد ۳, ۱۴۰۰

ای دوست من تو شمس سماء قدس منی خود را بکسوف دنیا میالای حجاب غفلت را خرق کن تا بی پرده و حجاب از خلف سحاب بدرآئی و جمیع موجودات را بخلعت هستی بیارائی

ثبت نام در خبرنامه