فقره هفتادم
تیر ۶, ۱۴۰۰

ای پسر عیش

خوش ساحتی است ساحت هستی اگر اندرآیی و نیکو بساطی است بساط باقی اگر از ملک فانی برتر خرامی و ملیح است نشاط مستی اگر ساغر معانی از ید غلام الهی بیاشامی. اگر به این مراتب فائز شوی، از نیستی و فنا و محنت و خطا فارغ گردی.

ثبت نام در خبرنامه