کلمات مکنونه فارسی – فقره شصت ویکم

کلمات مکنونه
کلمات مکنونه فارسی – فقره شصت ویکم
فروردین ۲۲, ۱۴۰۰

ای پسر انسان، شبنمی از ژرف دریای رحمت خود بر عالمیان مبذول داشتم و احدی را مقبل نیافتم. زیرا که کل از خمر باقی لطیف توحید، به‌ ماء کثیف نبید اقبال نموده‌اند و از کاس جمال باقی به جام فانی قانع شده‌اند. فبئس ما هُم به یقنعون

ثبت نام در خبرنامه