کلمات مکنونه فارسی – فقره شصت وچهارم

کلمات مکنونه
کلمات مکنونه فارسی – فقره شصت وچهارم
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

ای ظالمان ارض از ظلم دست خود را کوتاه نمائید که قسم یاد نموده‌ام از ظلم احدی نگذرم و این عهدی است که در لوح محفوظ محتوم داشتم و به خاتم عز، مختوم

ثبت نام در خبرنامه