کلمات مکنونه فارسی – فقره شصت ودوم

کلمات مکنونه
کلمات مکنونه فارسی – فقره شصت ودوم
فروردین ۲۹, ۱۴۰۰

ای پسر خاک. از خمر بی مثال محبوب لا یزال چشم مپوش و به خمر کدره فانیه چشم مگشا. از دست ساقی احدیه، کؤوس باقیه برگیر تا همه هوش شوی و از سروش غیب معنوی شنوی. بگو ای پست فطرتان از شراب باقی قدسم چرا به آب فانی رجوع نمودید

ثبت نام در خبرنامه