کلمات مکنونه فارسی – فقره شصتم

کلمات مکنونه
کلمات مکنونه فارسی – فقره شصتم
فروردین ۱۵, ۱۴۰۰

ای دوستان. به‌راستی می‌گویم که جمیع آن‌چه در قلوب مستور نموده‌اید نزد ما چون روز، واضح و ظاهر و هویداست. ولکن ستر آن‌را سبب، جود و فضل ماست نه استحقاق شما

ثبت نام در خبرنامه