کلمات فردوسیه
مرداد ۹, ۱۳۹۹

یکی از الواح حضرت بهاءالله که پس از کتاب مستطاب اقدس نازل شده و حاوی مطالب اخلاقی و عرفانی است.

ثبت نام در خبرنامه