Program Picture
کسب علم و دانش
مرداد ۲, ۱۳۹۹

در همه بچه‌ها شوق یادگیری وجود دارد. آگاهی خانواده و مربی نسبت به این موضوع باعث می‌شود تا با کمک کردن و تشویق به کودک، مسیر بهتری برای کسب علم و دانش یاد دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه