Program Picture

کرسی صلح

موسسات حکومت بین الملل

۲۴ فروردین ۱۳۹۸

دکتر اندی نایت، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آلبرتا، توضیح می‌دهد که گروه‌های جامعه مدنی، گروه‌های ضد جهانی شدن، گروه‌های محیط زیستی، گروه‌های مدافع حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق همجنسگرایان چگونه می‌توانند در برقراری یک حاکمیت جهانی نقش داشته باشند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه