Program Picture

کرسی صلح

آشنایی با کرسی بهائی برای صلح در دانشگاه مریلند

۲۴ آذر ۱۳۹۷

هدی محمودی رئیس کرسی بهائی برای صلح جهانی توضیح می‌دهد که چگونه این مرکز تلاش میکند که نه تنها دانش را افزایش دهد، بلکه عقاید جدید را نیز گسترش دهد. اینکه چطور می توان این دنیا را به مکانی بهتر برای همه افراد تبدیل کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه