Program Picture

کرسی صلح

قدرت کلمات زنان ایرانی

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است.
در ایران امروز که نیازمند تغییری است بزرگ، انقلابی شروع شده است از جنس صلح و آرامش، انقلابی که موثرتر از هر انقلاب دیگری است. این انقلاب، انقلاب زنان نویسنده ایرانی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه