Program Picture

کرسی صلح

تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن بر امنیت غذایی

۲۳ تیر ۱۳۹۷

این برنامه توسط کرسی بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شده است. در این گزارش نگاهی می‌اندازیم به تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن بر امنیت غذایی. امروزه انسان‌های زیادی در سرتاسر دنیا از تاثیرات منفی تغییرات اقلیمی رنج برده و تعداد زیادی از دسترسی به غذای کافی محرومند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه