Program Picture

کرسی صلح

تاریخچه فعالیت‌ها

۲۴ شهریور ۱۳۹۷

در این قسمت خانم دکتر هدی محمودی رئیس انجمن مطالعات بهائی برای صلح جهانی‌ در دانشگاه مریلند از اهداف و فعالیت‌های این انجمن می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه