Program Picture

کرسی صلح

آموزش ابزار روزگار مدرن

۲۱ مهر ۱۳۹۷

در این قسمت پردنس کارتر استاد دانشگاه استنفورد از تاثیرات مخرب نابرابری‌های اجتماعی، سیاسی و نژادی بر میزان دسترسی به فرصت‌های برابر تحصیلی سخن می‌گوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه