کتاب «بهائیان ایران»

Program Picture

آفتاب بینش - فصل ۲

کتاب «بهائیان ایران»
۰۲ آبان ۱۴۰۲

این کتاب، مجموعه‌ پژوهش‌های تاریخی-اجتماعی درباره‌ بهائیان ایران است. این پژوهش‌ها موضوعاتی مختلف چون مدارس بهائی در ایران، زنان در آئین بهائی، ریشه‌های بهائی‌ستیزی در ایران و دیگر موضوعات را در بر می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه