تعصّب جنسیتی در ایران – بخش ۳

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

تعصّب جنسیتی در ایران – بخش ۳
۲۳ تیر ۱۳۹۸

تهمینه: با این که زنان ایرانی مسئول حفظ بقای خونه و جامعه هستن، دسترسی کمی به منابع پایه‌ای توسعه و خدمات ضروری برای تأمین یه زندگی سالم و پرثمر دارن.
بهزاد: به خصوص زنان عشایر و یا روستایی که در مناطق محروم ساکن هستن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه