تعصّب جنسیتی در ایران – بخش ۱

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

تعصّب جنسیتی در ایران – بخش ۱
۰۹ تیر ۱۳۹۸

بهزاد: با این که تحصیل زنان یکی از عوامل بسیار مؤثر در افزایش قدرت اونا بوده و با این که زنان ایران در این زمینه به پیشرفت‌های چشمگیری دست پیدا کردن، اما نظام آموزشی ایران به طور مستقیم و غیر مستقیم بذر تعصب و تبعیض رو بر علیه زنان در ذهن نسل‌های جدید میکاره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه