انواع تعصب – بخش ۲

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

انواع تعصب – بخش ۲
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

بهزاد: هنوز هستند کسایی که جنگ جهانی دوم و موج نژادپرستی رو که به اون دامن زد، به خاطر داشته باشن. سخنرانی‌های پر هیجان هیتلر در مورد برتری نژاد آریایی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه