تعصب مذهبی – بخش ۷

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

تعصب مذهبی – بخش ۷
۲۴ شهریور ۱۳۹۸

بهزاد: در قانون اساسی برای مسلمان‌های سنّی تا اندازه‌ای آزادی مذهبی پیش‌بینی شده، اما روی هم رفته دولت آزادی مذهبی سایر مذاهب رو به شدّت محدود کرده.
شیما: قانون اساسی در مورد زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان که این ادیان رو از اقلیّت‌های رسمی به حساب آورده میگه که در «محدوده قانون» در انجام مراسم دینی خودشون آزاد هستن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه