تعصب مذهبی – بخش ۵

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

تعصب مذهبی – بخش ۵
۱۰ شهریور ۱۳۹۸

شیما: در بحث خودمون پیرامون تعصب مذهبی به این واقعیت اشاره کردیم که تعصب و تبعیض مذهبی در ایران تبعیضیه ساختاری یعنی جزئی از قوانین و روال‌های متداول جامعه شده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه