تعصب قومی و نژادی در ایران

Program Picture

کاوشی‌ در‌ تعصب

تعصب قومی و نژادی در ایران
۰۶ مرداد ۱۳۹۸

تهمینه: در پایان قرن نوزدهم اندیشه برتری نژاد آریایی در اروپا مطرح شد و گسترش پیدا کرد، باوری که هر چند برای نژادهای دیگه مثل عرب‌ها و ترک‌ها موهن بود، اما برای ایرانی‌ها که از همون نژاد بودن، دستاویزی برای ناسیونالیسم و ملی‌گرایی شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه