Program Picture

چهارچوب

دعا، نماز، و روزه

۰۸ فروردین ۱۳۹۸

فکر می‌کنید فلسفه وجودی دعا، نماز، و روزه در هر آئین و باوری چیست؟ شما خودتون برای رسیدن به آرامش چه می‌کنید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه