پیام رضوان ۲۰۱۵ – بخش۳

Program Picture

چراغ و دریچه

پیام رضوان ۲۰۱۵ – بخش۳
۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

قسمت سوم چراغ و دریچه به آخرین صحبت‌ها در مورد پیام رضوان ۲۰۱۵ اختصاص دارد. از منظری عاطفی به پیام نگاه می‌کنیم و به این مهم می‌پردازیم که بیت العدل اعظم چقدر به عواطف و احساسات ما اهمیت می‌دهند و ما را تشویق می‌کنند که همیشه سرور، امید و اطمینان را در خویش زنده نگاه بداریم و به جامعه بهائی ایران به عنوان مثالی بارز از یک جامعه فعال و سازنده اشاره می‌کنند که ما می‌توانیم از آنان الگو بگیریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه