پیام رضوان ۲۰۱۵ – بخش ۲

Program Picture

چراغ و دریچه

پیام رضوان ۲۰۱۵ – بخش ۲
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

در قسمت دوم پادکست چراغ و دریچه به ادامه صحبت درباره پیام رضوان ۲۰۱۵ می‌پردازیم و به این نکته اشاره می‌کنیم که دفاع موثری که باید از جانب مردم در برابر وضعیت اسف‌بار کنونی دنیا وجود داشته باشد، بسیار ضعیف شده و بیت العدل اعظم از افرادی که در فعالیت‌های جامعه‌سازی مشارکت دارند، دعوت می‌کنند تا به تقویت این دفاع موثر بپردازند. اما این دفاع موثر چیست و راه تقویتش کدام است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه