پیام رضوان ۲۰۱۵ – بخش ۱

Program Picture

چراغ و دریچه

پیام رضوان ۲۰۱۵ – بخش ۱
۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

قسمت اول پادکست چراغ و دریچه به پیام رضوان ۲۰۱۵ بیت العدل اعظم اختصاص دارد.
دلیل انتخاب این نام برای برنامه را توضیح می‌دهد و در ادامه به چشم اندازی که بیت العدل اعظم از وضعیت کنونی عالم ارائه می‌دهند اشاره می‌کند. ضمن این که به اهمیت حضور افراد غیر بهائی در کنار دوستان بهائی‌شان در فعالیت‌های جامعه‌سازی از زاویه‌ای جدید می‌نگرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه