پیام رضوان ۲۰۲۰ – بخش ۲

Program Picture

چراغ و دریچه

پیام رضوان ۲۰۲۰ – بخش ۲
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

در دوازدهمین و آخرین اپیزود از ویژه برنامه چراغ و دریچه به بررسی پیام رضوان ۲۰۲۰ بیت العدل اعظم می‌پردازیم و از ابتدا با دو واقعیت رو به رو می‌شویم. اولین واقعیت عبارت است از آگاهی از خطرات شیوع ویروس کرونا و در نوردیدن کره خاک علی رغم تلاش بی‌وقفه برای مهار کردن آن و دومین واقعیت، استقامت و پویایی عالم بهائی است که در این فاصله کوتاه بین پیام نوروزی و این پیام، حس تحسین بیت العدل اعظم را برانگیخته است. این تحسین در ارتباط است با ابتکارات جامعه بهائی در جهت افزایش آگاهی مردم نسبت به بهداشت عمومی و نیز توجه به اقشار آسیپ‌پذیرتر در برابر این بحران.
اما در ادامه از این ابتکارات به عنوان یک مکمل یاد می‌کنند. مکمل کوشش‌های فراوان جهت ترویج صفات روحانی که درست در این برهه بحرانی، بیش از هر زمان دیگر مورد نیاز نوع انسان می‌باشد.
در اواخر پیام، از بحران کرونا با عبارتی درخشان یاد شده است که در حین گوش کردن به این آخرین قسمت، آن را درخواهید یافت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه