پیام رضوان ۲۰۱۸ – بخش ۳

Program Picture

چراغ و دریچه

پیام رضوان ۲۰۱۸ – بخش ۳
۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

در اپیزود هشتم از پادکست چراغ و دریچه همچنان به مرور سایر قسمت‎های پیام رضوان ۲۰۱۸ می‌پردازیم.
در ادامه پیام با این بشارات رو به رو می‌شویم:
با شدت یافتن فعالیت‌های جامعه‌سازی، ما قابلیت‌های نویافته خودمان را که به نیتی خاص پرورش داده‌ایم بیش از پیش به کار می‌گیریم. در این اپیزود آن نیت خاص بیشتر توضیح داده می‌شود.
بیشتر شدن اشتیاق برای مطالعه آثار بهائی و افزایش تعداد پروژه‌های کوتاه‌مدت و همچنین برنامه‌های منظم در راستای اهداف تعیین شده توسط بیت العدل اعظم، از دیگر خبرهای خوش این پیام است.
همه این فعالیت‌ها منجر به تقلیب فردی و جمعی می‌شود که نشانه اولیه یک قدرت است. قدرتی غیر قابل تردید که در این قسمت به ماهیت این قدرت و دستاوردهای ناشی از آن نیز می‌پردازیم.
یکی دیگر از مهم‌ترین دستاوردهای بیان شده در این پیام حضور رسمی جامعه بهائی در شبکه جهانی اینترنت می‌باشد به طور مثال استقبال گسترده از وب سایت دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله که به نه زبان در دسترس عموم قرار گرفت. بشارت ارائه تدریجی آثار بهائی که تا به حال منتشر نشده است نیز در این پیام موجود است و همچنین به مسائل و چالش‌های افتتاح مشارق الاذکار در نقاط مختلف عالم با ذکر جزئیات پرداخته شده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه