پیام رضوان ۲۰۱۸ – بخش ۱

Program Picture

چراغ و دریچه

پیام رضوان ۲۰۱۸ – بخش ۱
۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

در ششمین قسمت از پادکست چراغ و دریچه صحبت در مورد پیام رضوان ۲۰۱۸ را آغاز می‌کنیم. این پیام در حالی به دست ما رسید که ما جشن‌های دویستمین سالگرد میلاد حضرت بهاءالله را پشت سر گذاشته بودیم و در این پیام با چشم‌اندازی پرشکوه رو به رو می‌شویم که دستاوردهای شگفت‌انگیز و شادی آفرین آن جشن‌ها را به نمایش می‌گذارد. بیت العدل اعظم به صراحت بیان می‌کنند که بعد از پشت سر گذاشتن این واقعه تاریخی، جامعه بهائی، جامعه‌ای شده است به مراتب آگاه‌تر نسبت به وظایف روحانی خویش. ضمن این که در این بزرگداشت فقط بهائی‌ها نبودند که نام حضرت بهاءالله را گرامی داشتند بلکه این اتفاق ورای جامعه بهائی اتفاق افتاد، حتی در کشورهایی که بهائیان تحت ظلم و ستم هستند. در برشمردن همه دستاوردها، بیت العدل اعظم یک مورد را به عنوان “از همه مهم تر” ذکر می‌کنند که در این قسمت از پادکست به آن پرداخته می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه