تعالیم و احکام در کتاب اقدس

Program Picture

پیک یزدان

تعالیم و احکام در کتاب اقدس
۰۷ مهر ۱۳۹۸

هدف دیانت جهانی بهائی که وسیلۀ حضرت بهاءالله، مظهر امر پروردگار در این عصر انوار تشریع گشته است، تأسیس وحدت عالم انسانی در مفهوم کامل خود و در نتیجه تحقّق صلح اعظم، صلح دائم بین الملل، و استقرار تمدّن بدیع جهانی الهی است. برای استقرار این تمدّن بدیع جهانی، حضرت بهاءالله به ارادۀ الهی به وضع اصول و قواعدی مبادرت فرموده‌اند که جوهرش وحدت خداوند، وحدت دین و وحدت عالم انسانی است.

بداعت معادل واژۀ پارسی تازگی است، نوآفرینی است. بدیع به معنای نو و تازه است، به معنای جدید است، به معنای نوآفرین است، نو آفریده است. بدیع به مخلوق یا مصنوع تازه‌ای اطلاق می‌شود که قبلاْ مثیل و نظیر نداشته باشد. با صداقت پژوهشگرانه می‌توان گفت که برخی از تأسیسات و تشریعات در شریعت بهائی کاملاً بدیع است و مثیل و نظیری در ادوار گذشته نداشته است البتّه برخی از نهادها و تعالیم و احکام دیانت بهائی تشابهی با ادیان مقدّس گذشته دارد ولیکن در آنها نیز نوعی بداعت نسبی دیده می‌شود. باید توجّه داشت که آنچه حضرت بهاءالله، مظهر الهی، رسول الهی، در این عصر انوار از سوی پروردگار به جهانیان ارائه فرموده‌اند در علم الهی، در بطن هستی، مکنون بوده است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه