ایّام اسارت در عکّا – بخش ۲

Program Picture

پیک یزدان

ایّام اسارت در عکّا – بخش ۲
۲۰ شهریور ۱۳۹۸

ز جمله نخستین بهائیان ایران که در شهر عکّا به دیدار حضرت بهاءالله فائز شدند دو تن از قهرمانان جاودانۀ تاریخ بهائی حاج شاه محمّدامین منشادی و حاج ابوالحسن امین اردکانی‌اند. این دو عاشق دلخستۀ حضرت بهاءالله بادیه ها پیمودند و مصائب سفر را بر جان خریدند تا به شهر عکّا رسیدند. ولیکن چون ورود به سربازخانه میسّر نگشت به شرحی که مفصّل است در حمّام عمومی شهر به زیارت حضرت بهاءالله توفیق یافتند. مقصود اینست که تشرّف به حضور حضرت بهاءالله در آن احیان بسیار دشوار بود ولیکن بهائیان ایران در هر فرصت و موقعیتی برای زیارت آن محبوب عازم دیار عثمانی می‌شدند. از جمله نفوسی که در آن ایّام به زیارت حضرت بهاءالله فائز گشته است، نوجوان هفده ساله‌ای بوده که به بدیع ملقّب و معروف است. این قهرمان جاودانۀ تاریخ بهائی همان نوجوان مظلوم بسیار شجاعی است که لوح مبارک حضرت بهاءالله خطاب به سلطان ایران را شخصاً بدو تسلیم نموده است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه