تبعید از ادرنه به عکّا – بخش ۱

Program Picture

پیک یزدان

تبعید از ادرنه به عکّا – بخش ۱
۱۴ شهریور ۱۳۹۸

در طول راه ادرنه به عکّا لوح اوّل رئیس در قریۀ کاشانه و خطاب به عالی پاشا صدراعظم عثمانی نازل گردید و محتوای بخش نخست لوح مذکور را کاویدیم کاروان حامل حضرت بهاءالله سرانجام به گالی‌پولی رسید و سه شب در آن نقطه توقّف نمود. سرانجام عکّا مقصد نهائی تبعید، معّین و مصّرح گشت و حضرت بهاءالله، عائلۀ مبارکه و اصحاب که جمعاً حدود هفتاد تن می‌شدند به عکّا و میرزا یحیی ازل و تنی چند به قبرس تبعید گشتند. در اینجا بود که مقرّر شد چهار تن از یاران حضرت بهاءالله همراه ازل به قبرس و چند تن از هواخواهان ازل همراه کاروان حضرت بهاءالله به عکّا فرستاده شوند. در آن احیان چند تن از بهائیان ایران که با زحمات فراوان خود را به ادرنه رسانیده بودند از جمله حاج محمّد اسمعیل ذبیح کاشانی ملقّب به انیس به حضور حضرت بهاءالله شرفیاب شدند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه