الواح نازله در ادرنه – بخش ۲

Program Picture

پیک یزدان

الواح نازله در ادرنه – بخش ۲
۰۶ شهریور ۱۳۹۸

. در میان الواحی که در ایّام ابلاغ عمومی امر الهی در ادرنه از قلم حضرت بهاءالله نازل گشته است سورۀ ملوک مقام مخصوص دارد. در این سوره پس از توصیف شخصیّت و مقام مبارکشان و مأموریّت و رسالت حضرتشان همۀ پادشاهان و رؤساء عالم را نصیحت می‌فرمایند که خود را از این فضل اعظم محروم ننمایند و به ظهور بدیع مؤمن شوند. آنان را به خاطر عدم توجّه به ظهور حضرتشان و ظهور حضرت باب سرزنش می‌نمایند. به آنان می‌فرمایند که از مظلومان حمایت ننموده‌اند و در نتیجه حضرت باب و اصحاب بزرگوارشان جام فداء نوشیده‌اند. مجدّداً به آنان می‌فرمایند اکنون که نسائم وحی الهی می‌وزد جبران مافات کنند و خویشتن را محروم ننمایند. از بلایای وارده بر حضرتشان و اصحابشان طیّ سال‌ها سخن به میان آورده‌اند. بدانان می‌فرمایند هر روز بر مصارف شخصی خویش نیافزایند و مخارج سنگین آن را بر مردم بی‌گناه تحمیل ننمایند. می‌فرمایند این عمل ستمی است آشکار بر مردمان.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه