مؤمنین در ایّام ادرنه

Program Picture

پیک یزدان

مؤمنین در ایّام ادرنه
۰۴ شهریور ۱۳۹۸

در میان خیل عاشقان حضرت بهاءالله چه در ایران و چه در خارج آن از هر صنف و طبقه دیده می‌شدند، از شخص سلمانی گرفته تا خطّاط اعظم سلطانی تا فیلسوف بزرگ الهی. اشارتی به حیات استاد محمّدعلی سلمانی اصفهانی نمودیم و از خطّاط برجسته وهنرمند بلند پایه میرزاحسین مُشکین قلم معروف به مشکین قلم اصفهانی یاد نمودیم. این دو تن تنها دو نمونه از مردان جاودانۀ تاریخ بهائی‌اند، صدها تن از هنرمندان، اندیشمندان و دانشمندان فرزانه، ده‌ها تن از فقهاء بزرگ، ده‌ها طبیب برجسته، تنی چند از شاهزادگان قاجار و وزیران و مأموران دولت ناصرالدّین شاهی در آن ایّام به جرگۀ عاشقان حضرت بهاءالله پیوستند. فیلسوف الهی میرزاعبدالوهّاب قوچانی و علاّمه میرزا احمد ازغندی از آن جاودانه‌ها بوده‌اند که پس از ایمان با همۀ قوی در ساحت امر حضرت بهاءالله خدمتگزار گشته‌اند.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه