رسالۀ هفت وادی نازله در بغداد – بخش ۴

Program Picture

پیک یزدان

رسالۀ هفت وادی نازله در بغداد – بخش ۴
۱۵ مرداد ۱۳۹۸

اوّلاُ رسالۀ هفت وادی مهمترین اثر عرفانی حضرت بهاءالله است ثانیاُ تعلیم تحرّی حقّیقت که در این کتاب مبارک تحت عنوان وادی طلب بیان گشته است مهمترین وسیلۀ وصول به اتّفاق و اتّحاد انسانی است. زیرا حقّیقت واحد است، یکی است، و اگر اهل عالم همانگونه که حضرت بهاءالله فرموده‌اند از تقلید پدران و مادران و دیگران بپرهیزند و قلب خویش را مقدّس از تعصّبات جاهلانه نمایند یقیناُ بدین حقّیقت واحد دست می‌یابند. این حقّیقت است که به آدمیان آرامش روح می‌بخشد.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه