رسالۀ هفت وادی نازله در بغداد – بخش ۳

Program Picture

پیک یزدان

رسالۀ هفت وادی نازله در بغداد – بخش ۳
۱۴ مرداد ۱۳۹۸

این عنایت حقّ که در آثار بهائی اصولاً تأیید الهی نامیده شده است اگر آنی از هستی منقطع شود هستی به نیستی می‌گراید. بدیهی است که حقّ مهربان است و سالک صادق مورد مرحمت حضرت یزدان. حضرت بهاءالله پس از توصیف وادی نخست در رسالۀ هفت وادی در خصوص وادی عشق چنین می‌فرمایند که:
«اگر سالک صادق در این سفر به اعانت باری از یار بی‌نشان نشان یافت و بوی یوسف گمگشته از بشیر احدّیه شنید فوراً به وادی عشق قدم گذارد و از نار عشق بگدازد. دراین شهر آسمان جذب بلند شود و آفتاب جهان تاب شوق طالع گردد و نار عشق برافروزد»
سپس می‌فرمایند:
«مرکب این وادی درد است و اگر درد نباشد هرگز این سفر تمام نشود و عاشق در این رتبه جز معشوق خیالی ندارد و جز محبوب پناهی نجوید و در هر آن صد جان رایگان در ره جانان دهد و در هر قدمی‌هزار سر در پای دوست اندازد. ای برادر تا به مصر عشق در نیائی به یوسف جمال دوست واصل نشوی و تا چون یعقوب از چشم ظاهری نگذری چشم باطن نگشائی و تا به نار عشق نیفروزی به یار شوق نیامیزی و عاشق را از هیچ چیز پروا نیست و از هیچ ضُرّی ضَرَر نه»

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه