رسالۀ هفت وادی نازله در بغداد – بخش ۱

Program Picture

پیک یزدان

رسالۀ هفت وادی نازله در بغداد – بخش ۱
۱۲ مرداد ۱۳۹۸

قصیدۀ عزّ ورقائیه در کردستان از قلم حضرت بهاءالله به خواهش تنی چند از عارفان آن سامان خصوصاً شیخ اسمعیل رهبر جماعت خالدیّه در سلیمانیّه، که بی‌نهایت تحت تأثیر جذبه و کمالات روحانی حضرت بهاءالله قرار گرفته بودند نازل گردیده است. این قصیده در وصف مقام حقیقی حضرتشان به عنوان محبوب عالمیان ودر توضیح کیفیّت نزول روح قدسی الهی بر قلب مبارکشان و سفر روحانی سالکان در اوج فصاحت و بلاغت به عربی نازل گردیده است، البتّه نفوس تقاضا کننده استدعا نمودند که به عربی نازل گردد. در این قصیده به صدها نکتۀ عرفانی و به عظمت ظهورشان، به جذبۀ انوار مظهر الهی در این عصر نورانی، به اشتعال مجدّد نار الهی در طور معنوی و نیز به مصائب حضرتشان (مصائب سیاه چال طهران) اشاره می‌فرمایند. در این قصیده در ابیات متعدّده امتناع ذات الوهیّت تصریح شده و لذا لزوم تمسّک به عرفان مظهر الهی بیان گشته است.

برای دانلود متن کامل این قسمت کلیک کنید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه