در رفاقت خیانت نکنیم

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۱

در رفاقت خیانت نکنیم
۰۱ مهر ۱۳۹۷

پیشنهاد این هفته، به ما پیشنهاد می‌کند که اگر کسی روی دوستی ما حساب کرد و به ما اعتماد کرد، اعتمادش را خراب نکنیم. چرا که با این کار جهان او را برای همیشه تغییر می‌دهیم و به زشتی‌های دنیا اضافه می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه