معجزه‌ یادداشت کردن

Program Picture

پیشنهاد - فصل ۱

معجزه‌ یادداشت کردن
۰۷ مرداد ۱۳۹۷

این هفته، در برنامه‌ پیشنهاد، به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای کارهای در درست انجام خود چک لیست تهیه‌ کنید، تا بارِ‌ روانی کارهای انجام‌ نشده‌ خود را به یادداشت منتقل کرده با ذهنی رهاتر کارهای خود را یکی یکی پیگیری نمایید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه