برنامه کامل ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

برنامه کامل ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷

پرده هفتم این بار چهار بخش دارد «یک قهرمان – یک سوال یک جواب – کافه هنر و یک فنجان چای داغ»

ثبت نام در خبرنامه