برنامه کامل ۲۹ تیر ۱۳۹۷

برنامه کامل ۲۹ تیر ۱۳۹۷
تیر ۲۹, ۱۳۹۷

در این روز جمعه پرده هفتم برنامه هائی را در پنج بخش ارائه میکند.
یک قهرمان – چند ثانیه با شما – موج مثبت – کافه هنر – یک فنجان چای داغ.

ثبت نام در خبرنامه