Program Picture

عشق، فرای مرزها

پرویز و لتی

۱۲ اسفند ۱۳۹۵

پرویز ایرانی است و بیش از چهل سال پیش با لتی که مکزیکی است ازدواج کرده و با احترام به فرهنگ یکدیگر، نقاط اشتراک فرهنگی بسیاری با هم پیدا کرده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه