میرزا حسین زنجانی – بخش ۱

Program Picture

پرواز

میرزا حسین زنجانی – بخش ۱
۲۱ مهر ۱۳۹۴

آقا میرزا حسین پدرش از علمای زنجان بود، خودش هم علوم دینی خواند و لباس روحانیّت پوشید. به شدّت از بهائیان متنفّر بود، امّا چون می‌دانست که اصول دین تحقیقی است نه تقلیدی، منصفانه تحقیق کرد و بهائی شد و شروع به تبلیغ کرد و فراز و نشیب‌های زندگی‌اش آغاز گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه