فاضل مازندرانی – بخش ۵

Program Picture

پرواز

فاضل مازندرانی – بخش ۵
۰۱ تیر ۱۳۹۵

فاضل پس از ایمان به آیین بهائی همیشه مطیع دستورات از سوی حضرت عبدالبهاء و تشکیلات بهائی بود. شهر به شهر و کشور به کشور سفر کرد و آیین الهی را به مردم جهان معرفی کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه