شیخ محّمد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۴

Program Picture

پرواز

شیخ محّمد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۴
۰۴ اسفند ۱۳۹۴

فاضل که پس از ایمانش به دیانت بهائی هیچ ارتباطی با بهائیان نداشت، عازم عکا شد و پس از تحمل سختی راه طولانی حضور حضرت عبدالبهاء مشرف شد و به خاطر وسعت علمش، او را به فاضل ملقب فرمودند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه