شیخ محمّد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۳

Program Picture

پرواز

شیخ محمّد ابراهیم فاضل شیرازی – بخش ۳
۲۷ بهمن ۱۳۹۴

فاضل که با مطالعه کتاب ایقان از آثار حضرت بهاءالله مومن به دیانت بهائی شده بود، ترک خانواده کرد و عازم عکا شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه