رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۱۳

Program Picture

پرواز

رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۱۳
۱۶ آذر ۱۳۹۵

بقایی که مشتاق معرفی آیین بهائی به همه بود، وقتی با دوستان بهائی خود در مرز ایران و افغانستان قدم می‌زدند به بهانه تشنگی پا در افغانستان گذاشت و نزد مرزبانان افغانی رفت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه