حسینقلی موزون

Program Picture

پرواز

حسینقلی موزون
۱۴ مهر ۱۳۹۴

شرح احوال شاهزاده حسینقلی میرزای موزون – موزون از نوادگان فتحعلیشاه قاجار بود و شاعری توانا که پس از ایمان به دیانت بهائی به خاطر امانت‌داری و صداقت مورد احترام و قبول مردم بود. این موجب ناراحتی و خشم علما میشد، بنابراین تلاش می‌کردند تا او را از نظر مردم و حکومت بیندازند. به همین خاطر متحمّل سختی شد و در چهل و یک سالگی در گذشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه