میرزا حسین زنجانی – بخش ۳

Program Picture

پرواز

میرزا حسین زنجانی – بخش ۳
۰۵ آبان ۱۳۹۴

بخش سوم و پایانی از شرح احوال آقا میرزا حسین زنجانی. آقا میزا حسین زنجانی که در طهران در حبس شاهی بود، به خاطر قتل ناصرالدّین شاه در خطر اعدام بود زیرا شایع شده بود که بهائیان شاه را کشته‌اند و بالاخره پس از شانزده ماه آزاد شد و به عشق آباد رفت و مشغول تبلیغ شد و به تحریک یکی از علمای ترکمنستان کشته شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه