آقا بزرگ گرایلی (مستوفی)

Program Picture

پرواز

آقا بزرگ گرایلی (مستوفی)
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

مستوفی طلبه جوانی بود که با مطالعه کتاب ایقان بهائی شد. با اینکه حافظ قرآن بود ولی حضرت بهاءالله به او حکم کردند که قرآن را بخواند … چه رازی در این فرمان بود؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه