فلورانس نایتینگل

Program Picture

پرتره

فلورانس نایتینگل
۱۳ اسفند ۱۳۹۵

فلورانس نایتینگل، پرستار و ریاضی‌دان و آماردان بزرگ انگلیسی و بنیان‌گذار حرفه پرستاری مدرن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه